Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

E-learning

Η νέα ανταγωνιστική οικονομία βασίζεται όλο και περισσότερο στη γνώση και τη διάχυσή της, θέτοντας ως πρώτη αναγκαιότητα για κάθε άνθρωπο την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και την εξοικείωση με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας.
Με γνώμονα το γεγονός ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι στρατηγικής σημασίας εργαλείο για τις επιχειρήσεις, η ON LINE βρίσκεται δίπλα στους εργαζομένους, τους άνεργους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι χρειάζονται τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα στο χώρο της εργασίας τους και στην καθημερινότητά τους, παρέχοντας τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών σεναρίων.
Η ON LINE καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης στον προσωπικό χώρο οποιουδήποτε υποψηφίου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Το σύστημα οπτικοακουστικής διάσκεψης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών μέσων. Πιο συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να συμμετέχουν, στη διεξαγωγή σειράς μαθημάτων (courses), που πραγματοποιούνται σε διαφορετικό μέρος, μέσω σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο, έχοντας τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με άλλους καταρτιζόμενους και με τον εισηγητή/καθηγητή και να χρησιμοποιούν από κοινού εφαρμογές.
Το σύστημα ηλεκτρονικής ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης υλοποιείται μέσα από την ειδική, για το σκοπό αυτό, ηλεκτρονική πύλη E-leaming της ON LINE. Η πύλη αυτή παρέχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα που είναι απαραίτητη για τη σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό δύναται η επανάληψη των εκπαιδεύσεων σας εντελώς δωρεάν, για όσες φορές θέλετε, μέσα στο χρονικό διάστημα για το οποίο είστε εγγεγραμμένος για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση, ώστε να διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή αφομοίωση γνώσεων πριν τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Η πλατφόρμα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία εκπαιδευτή σε τάξη.
 • Δεν απαιτεί ο εκπαιδευόμενος να βρίσκεται σε συγκεκριμένο φυσικό χώρο. Δηλαδή μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα όπου και αν βρίσκεται, με την προϋπόθεση να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, όπως έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο υφίσταται αναβαθμίσεις, ανανεώσεις και προσθήκες έτσι ώστε να είναι πάντα συμβατό με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Αυτόματη εγγραφή χρηστών και έλεγχος της πρόσβασής τους στα μαθήματα.
 • Παρακολούθηση ενεργειών των χρηστών από τη στιγμή που εισέρχονται στην πλατφόρμα μέχρι τη στιγμή εξόδου τους από το σύστημα.
 • Ο καταρτιζόμενος εκπαιδεύεται από το χώρο του.
 • Δημιουργούνται ενότητες μαθημάτων, όπου αποθηκεύεται εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίων, εργασιών, ερωτηματολογίων, ακουστικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό και πολλές άλλες μορφές.
 • Ο καθηγητής έχει μοναδικό κωδικό και επεξεργάζεται το εκπαιδευτικό υλικό.
 • Ο εκπαιδευόμενος έχει μοναδικό κωδικό και παρακολουθεί τα μαθήματα τις ώρες που θα ορίσει η επιχείρηση.
 • Διατίθεται report διάρκειας παρακολούθησης για τις ενδιαφερόμενες ώρες και ημερομηνίες.
 • Μεγάλη ευελιξία στην χρήση από όλους
 • Υπάρχει η δυνατότητα – εφόσον αυτό το επιθυμεί η επιχείρηση – να αποθηκεύεται εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίων, εργασιών, ερωτηματολογίων, ακουστικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό και πολλές άλλες μορφές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η δημιουργία και διαχείριση μαθημάτων γίνεται κεντρικά από τον διαχειριστή και τον εκπαιδευτή, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει παραχωρήσει ο διαχειριστής στον εκπαιδευτή. Η πλατφόρμα διαθέτει μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων και πόρων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ενότητες των μαθημάτων που δημιουργεί ο εκπαιδευτής.

Δραστηριότητες:

 1. Απορίες: Κάθε μαθητής μπορεί να εκφράσει κάποια απορία δίνοντας τίτλο, περιγραφή, λέξεις-κλειδιά και να λάβει απάντηση είτε από αυτές που ήδη υπάρχουν, είτε αν δεν καλυφθεί από τις ήδη υπάρχουσες απαντήσεις, να λάβει μια νέα απάντηση από τον καθηγητή.
 2. Ασκήσεις: Υποβολή από το μαθητή της αξιολόγησης της εργασίας που έκανε και του ανέθεσε ο εκπαιδευτής και υποβολή της ίδιας της εργασίας.
 3. Βιβλία: Το βιβλίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται σε πολλαπλές σελίδες. Είναι σαν να διαβάζετε ένα βιβλίο στο διαδίκτυο. Το βιβλίο μπορεί να χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια.
 4. Διάλογοι: Παρέχει μια απλή μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων (μαθητών και εκπαιδευτών). Ένας μαθητής μπορεί να ανοίξει διάλογο με έναν εκπαιδευτή, ο εκπαιδευτής με την σειρά του μπορεί να ανοίξει διάλογο με κάποιον μαθητή και είναι δυνατό να δημιουργηθεί συνομιλία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους μαθητές μεταξύ τους.
 5. Εργασίες ή αναθέσεις: Υποβολή εργασίας των μαθητών που τους ανατέθηκε από τον εκπαιδευτή τους. Οι αναθέσεις δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να καθορίσει μια εργασία που απαιτεί από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα αρχείο και να το υποβάλουν «φορτώνοντάς» το στη σελίδα. Οι συνηθισμένες αναθέσεις περιλαμβάνουν δοκίμια, εργασίες, εκθέσεις κ.λπ. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ευκολίες βαθμολόγησης και γι’ αυτό μπορεί πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί.
 6. Εργαστήρια: Το Εργαστήριο είναι ένα είδος αξιολόγησης με μια τεράστια γκάμα επιλογών. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις μεταξύ τους εργασίες, καθώς και τα υποδείγματα των εργασιών με πολλούς τρόπους. Επίσης, συντονίζει τη συλλογή και κατανομή αυτών των εκτιμήσεων με διάφορους τρόπους.
 7. Έρευνες: Δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή μέσω κάποιον τυποποιημένων ερευνών να εκφράσει την άποψη του σχετικά με το μάθημα, τη διδακτική ύλη ή τη διαδικασία διδασκαλίας. Παρέχεται ένας αριθμός ελεγμένων ερευνών που είναι χρήσιμες στην αξιολόγηση και ενίσχυση της μάθησης στο περιβάλλον του διαδικτύου. Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις έρευνες αυτές για να συλλέξουν δεδομένα από τους μαθητές τους, τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να μάθουν καλύτερα την τάξη τους αλλά και τον τρόπο που διδάσκουν.
 8. Κουίζ: Πρόκειται για μία μορφή τεστ, στο οποίο ο μαθητής πρέπει να απαντήσει. Το κουίζ μπορεί να έχει διάφορες μορφές ερωτήσεων όπως πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις. Ο εκπαιδευτής μπορεί να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τεστ, που να περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε μια κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο μάθημα ακόμα κι ανάμεσα σε δύο μαθήματα. Τα κουίζ επιτρέπουν και τις πολλαπλές προσπάθειες. Κάθε προσπάθεια «μαρκάρεται» αυτόματα και ο μαθητής μπορεί να επιλέξει αν θα δώσει βοήθεια ή αν θα δείξει τη σωστή απάντηση.
 9. Λεξικά / λίστες όρων: Μπορείτε να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε έναν κατάλογο ορισμών, όπως ένα λεξικό. Κάθε μάθημα μπορεί να έχει ένα βασικό και πολλά δευτερεύοντα λεξικά. Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το λεξικό που όρισε ο εκπαιδευτής και του δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης με τη χρήση λέξεων κλειδιά, με αλφαβητική αναζήτηση, αναζήτηση ανά κατηγορία κα αναζήτηση με βάση το συγγραφέα. Μπορεί να δοθεί στο μαθητή η δυνατότητα να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του λεξικού καταχωρώντας εγγραφές
 10. Ομάδες συζητήσεων (Forums): Επιτρέπει τις συζητήσεις μεταξύ συμμετεχόντων σε ένα μάθημα. Ο κάθε μαθητής μπορεί να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση και μπορεί να στείλει μηνύματα σε οποιαδήποτε συζήτηση, εφόσον είναι ανοικτή σε μαθητές. Οι ομάδες συζητήσεων μπορούν να δομηθούν με διάφορους τρόπους και να συμπεριλάβουν εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για κάθε μήνυμα.
 11. Συνομιλίες πραγματικού χρόνου (Chats): Ο μαθητής μπορεί να πραγματοποιήσει απευθείας επικοινωνία πραγματικού χρόνου με συμμετέχοντες ενός μαθήματος. Είναι δυνατή η ύπαρξη πολλαπλών chats με διαφορετικό θέμα σε κάθε μάθημα. Το chats επιτρέπει στους συμμετέχοντες να έχουν μια συγχρονισμένη συζήτηση σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο. Μπορούν να υπάρχουν πολλά Chats για ένα μάθημα που να αφορούν διάφορα θέματα. Ο εκπαιδευτής μπορεί να συνομιλήσει με τους μαθητές του και οι μαθητές μεταξύ τους με την προϋπόθεση να βρίσκονται και αυτοί στο διαδίκτυο και να έχουν ανοικτό το ίδιο chat.
 12. Ημερολόγιο: Αποτελεί ένα απλό και συμπαγές μέσο παρακολούθησης του προγράμματος δραστηριοτήτων των μαθημάτων, του συστήματος και των χρηστών. Όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στον δικτυακό τόπο τότε έχει την δυνατότητα να προσθέσει ένα νέο γεγονός.
 13. Συνδιάσκεψη: Εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στον εισηγητή να βρίσκεται online Μέσω κάμερας και να τον παρακολουθούν οι μαθητές. Στο συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί ο εισηγητής να επιτρέψει την τοποθέτηση των καταρτιζόμενων και τις ερωτήσεις από αυτούς, ελεγχόμενα, μέσω κουμπιού, το οποίο και υποδηλώνει την πρόθεση του καταρτιζόμενου να κάνει μία ερώτηση. Επιπλέον υπάρχει live chat και κοινή χρήση αρχείων με τον εισηγητή και μεταξύ των καταρτιζόμενων.
 14. Αναφορές: Οι Αναφορές μας επιτρέπουν να δούμε ημερολογιακές καταγραφές ενός μαθήματος ή ολόκληρης της πλατφόρμας και την αναφορά ενεργειών των χρηστών. Μπορούμε να επιλέξουμε το περιεχόμενο και τη χρονική περίοδο της αναφοράς ή να δούμε την τρέχουσα αναφορά.

Μορφές Μαθημάτων

Τα μαθήματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 • «Εβδομαδιαία» μορφή: το περιεχόμενο του μαθήματος οργανώνεται σε εβδομάδες, με ημερομηνία έναρξης και λήξης. Κάθε εβδομάδα αποτελείται από δραστηριότητες, κάποιες από τις οποίες μπορούν να επεκτείνονται σε περισσότερες από μία εβδομάδες.
 • «Θεματική» μορφή: το περιεχόμενο του μαθήματος οργανώνεται κατά θέμα και δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός.
 • «Κοινωνική» μορφή: βασίζεται σε μία Ομάδα συζήτησης. Μπορεί να έχει πολλά θέματα συζήτησης ανοιχτά. Κάθε μήνυμα που αποστέλλεται σε μια Ομάδα συζήτησης μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) ή και επισυνάψεις (attachments), αλλά όχι δραστηριότητες.

NGENES Project by On Line Studies

Το www.ngenes.eu αποτελεί μια υλοποίηση από το πρόγραμμα erasmus, τα πνευματικά δικαιώματα της οποίας ανήκουν στην On line Studies.
Η υλοποίηση αφορά ΓΕΝΕΤΙΣΤΕΣ γιατρούς και τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται σε 30 σπάνιες ασθένειες.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εκπαιδευτική παρουσίαση του καθηγητή κυρίου Νίκου Μαρινάκη.