Υπηρεσίες Δήμων

Η On Line Studies αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού της, έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευθεί και αφορούν τις ακόλουθες θεματικές οντότητες (σχετικό link https://eyde.ypes.gr/tritsis/invitations):

 • ΑΤ01: Υποδομές ύδρευσης
 • ΑΤ02: Διαχείριση αστικών λυμάτων
 • ΑΤ03: Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης και λυμάτων με αξιοποίησης ΑΠΕ
 • ΑΤ05: Αγροτική οδοποιία
 • ΑΤ06: Αστική αναζωογόνηση
 • ΑΤ07: Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος
 • ΑΤ09: Μελέτες έργων
 • ΑΤ11: Αντισεισμική προστασία

και αναμένονται οι ακόλουθες:

 • ΑΤ04: Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • ΑΤ08: Smart cities
 • ΑΤ10: Συντήρηση δημοτικών ανοικτών χώρων

(β)  Για τις προσκλήσεις που έχουν δημοσιευθεί, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τεχνικών αιτημάτων είναι η 31.12.2020, και η 31-3-2021

(γ)  Η εταιρεία μας παρακολουθώντας τις τελευταίες Τεχνολογικές Εξελίξεις, στην αγορά που δραστηριοποιείται και γνωρίζοντας τις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης τους στόχους, τους άξονες και τις διαδικασίες λειτουργίας του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, ως Τεχνικός σας Σύμβουλος. δηλαδή μια εξωτερική ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και  σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή:

 • ενημέρωσή σας για τους στόχους και τους άξονες δραστηριοτήτων όλων των προσκλήσεων
 • σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων, όσον αφορά την σκοπιμότητα, την ωριμότητα των όλων των  έργων, τα κριτήρια αξιολόγησης αυτών καθώς και τις απαιτούμενες (ώριμες ή προς ωρίμανση) οικονομικές και τεχνικές μελέτες
 • αναλυτική παρουσίαση ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Σύγκλισης και «έξυπνης πόλης» (smart city).

(δ)  Οι προσφερόμενες από την εταιρείας μας υπηρεσίες και λύσεις, δεν σταματούν στην υποβολή του φακέλου των προτάσεων προς έγκριση, αλλά συνεχίζονται με:

 • την τεχνική στήριξη τους στο στάδιο της αξιολόγησης,
 • τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προσκλήσεων του «Αντώνης Τρίτσης»,
 • την παροχή τεχνικών λύσεων κυρίως σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Σύγκλισης και «έξυπνης πόλης» (smart city),
 • την καταγραφή αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών, για την επιλογή, μέσω διαγωνισμών, της πλέον βέλτιστης λύσης και
 • την επιτυχή υλοποίηση των έργων.

 Σας προτείνουμε,

Να είμαστε ταυτόχρονα, όλο το διάστημα του έργου του «Αντώνης Τρίτσης», εφόσον φυσικά μας επιλέξετε,και οι  Τεχνικοί σας Σύμβουλοί, ήτοι μια ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,στην διάθεσή σας σε όλα τα έργα του ΔΗΜΟΥ σας ,καθώς και  σε έργα που αφορούν Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά προγράμματα, προσκλήσεις και προγράμματα του Δημοσίου καθώς και προγράμματα ΕΣΠΑ, και  όσο αφορά την έρευνα, την ενημέρωσή σας, την υποβολή των τεχνικών προτάσεων και την υποστήριξη τους από το αρχικό έως  στο στάδιο της αξιολόγησης, αλλά και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εφόσον όλα τα έργα αξιολογηθούν και εγκριθούν, θα αναλάβουμε την Διοικητική και Οικονομική διαχείρισή τους